Advice to a prospective PhD student (in Vietnamese)

Biology-Materials interface

Anh thấy có thể nhìn việc nghiên cứu vật lý theo hai kiểu một là phát hiện (discover), hai là phát minh (invent). Anh thấy thì phần lớn những gì có thể phát hiện ra được để dùng trong cuộc sống này đã hòm hòm, phương trình sóng của Maxwell, thuyết lượng tử và thuyết tương đối đã được hoàn tất từ lâu. Ngay cả những phát hiện gần đây thì phần lớn là phát hiện ra hiện tượng mới, rồi dùng những lý thuyết cũ để giải thích, với các điều kiện biên và các hệ phương trình khác nhau.

[..] Thế kỉ này, và thế hệ của anh em mình, anh nghĩ là thế hệ của các phát minh. Tên thường gọi là công nghệ. Tạo ra một cái chưa hoàn toàn có là một điều anh thấy rất hứng thú, từ lâu rồi. […] Làm về công nghệ vật liệu thì cần nhiều tay chân, thí nghiệm nhiều vì thỉnh thoảng phải thử sai; nhưng cũng cần nền vững và […] cần đến toán. Nhưng mục tiêu luôn là phát minh ra cái gì đó mới, và là người đầu tiên làm được việc đấy. Không chỉ là đi tìm vật liệu mới, mà còn là đi tìm các cách làm mới, hoặc đi tìm những ứng dụng mới.[…] Nếu em muốn phát hiện hiện tượng mới, thì anh thấy khoa sinh học, hoặc công nghệ sinh (bio-engineering) cũng là một ngày rất thú vị. Vấn đề của sinh là hệ thống phức tạp, không thể đi từ first principal như vật lý, nên phải quan sát nhiều. Hiện nay và sau đây vài năm có cuộc cách mạng lớn về y sinh (bio-medical) đơn cử như tất cả các loại implant sẽ thay bằng vật liệu mềm. […]

[…] Thế càng không phải sợ sự lạc hậu[…] Thật ra cái gì cũng học được. Bây giờ chắc chỉ cần 2, 3 năm tập trung là được gọi là chuyên sâu rồi (expert). Xét ra, cuộc đời làm việc 40 năm, chỉ 3, 4 năm formation thì cũng chưa đáng mấy.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s